top of page
  • Facebook
  • Instagram

תאונת דרכים במהלך העבודה 

צור קשר
צור קשר
צור קשר
צור קשר

תאונת דרכים אשר אירעה במהלך העבודה או בנסיעה אל העבודה ובחזרה  ממנה נחשבת לתאונת עבודה.   

אם נפגעת בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה ככל הנראה תהיה זכאי  לפיצויים הן מהמוסד לביטוח לאומי והן לפיצויים משלימים מחברת  הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נסעת או את הרכב אשר  פגע בך כהולך רגל. 

חשוב מאד לזכור כי התנהלות נכונה לאחר התאונה תסייע בידך למצות  את זכויותיך אל מול הביטוח הלאומי ואל מול חברת הביטוח. 

מה עליך לעשות אם נפגעת בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה? להלן כללים ראשונים שלהם חשיבות רבה בהמשך

ההליך:

∙ וודא כי בידך פוליסת ביטוח חובה של הרכב בו נסעת או של הרכב ממנו נפגעת, )במידה ונפגעת  כהולך רגל(. 

∙ רצוי לצלם את המכוניות אשר היו מעורבות בתאונה ואת מספר הרישוי שלהם. ∙ אם היו עדים לתאונה, בקש את פרטיהם ואמצעי תקשורת עמם. 

∙ פנה לטיפול רפואי באופן מידי ובסמוך לתאונה. הפינוי יכול להיעשות באופן עצמאי או  באמצעות אמבולנס. 

∙ בכל טיפול רפואי זכור לציין בפני הצוות הרפואי כי מדובר בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה אירעה התאונה ווודא כי הצוות הרפואי מציין זאת מפורשות בסיכום הביקור. ∙ זכור כי חשוב מאד לקבל אסמכתא על כל טיפול רפואי, על אופן הפנייה ודרכי הטיפול. ∙ עליך לבקש מהצוות הרפואי להמיר כל אישור מחלה ל"תעודה לנפגע עבודה". ∙ עליך ליידע את המעביד בדבר התאונה ולבקש כי יחתום עבורך על טופס "הודעה על תאונה" )ב.ל. 250.) 

∙ מאחר ומדובר בתאונת עבודה עליך להגיש, מוקדם ככל האפשר, אל המוסד לביטוח הלאומי  "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" )ב.ל. 211.) 

∙ כמו כן חשוב מאד כי תמשיך במעקב רפואי בקופת החולים בהתאם להנחיות הצוות הרפואי,  ולהתלונן בפני הצוות הרפואי על כל פגיעה אשר נוצרה כתוצאה מהתאונה. 

∙ דאג לשמור אסמכתאות על כל הוצאה הנובעת מהתאונה. )כגון: נסיעה במוניות, רכישת ציוד  רפואי וכדו

צור קשר
Untitled design (7).png
bottom of page